Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Рейтинг: 3.00
(129)
CV
Кураторски проекти
Жул Паскин и художествените процеси от началото на 20-ти век
Публикации във в. Дневник
Публикации във в. Култура
За контактиКураторски проекти / ВЪЗМОЖНАТА ИСТОРИЯ. Българското изкуство през колекцията на Софийска градска художествена галерия

ВЪЗМОЖНАТА ИСТОРИЯ. Българското изкуство през колекцията на Софийска градска художествена галерия
02.01.13 14:22
Софийска градска художествена галерия, 12 септември 2012 – 3 март 2013, откриване 12 септември, сряда, 18.00

Този проект се опитва да представи визуално и теоретично българското изкуство от края на 19-ти век до днес. Визуално – чрез артефактите, които музеят притежава. Теоретично – чрез текстовете, които анализират художествените  процеси. Конструкцията на това изследване е зададена предварително – шест периода, всеки с пет подтеми. Поканени са известни български изкуствоведи: Ирина Генова, Татяна Димитрова, Чавдар Попов, Борис Данаилов, Диана Попова и Мария Василева, които изследват българското изкуство въз основа на колекцията на галерията и предлагат своя анализ. Отделните части образуват общата история, разгледана от съвременна гледна точка. Всеки период и неговите подтеми отразяват най-важните аспекти на времето. Стремежът е четливо и ясно да се подчертаят основните направления и тенденции като по този начин и изложбата, и каталогът към нея съдържат сериозен образователен елемент.

За първи път на публиката се поднасят някои проблеми, които досега или въобще не са били анонсирани, или са показвани извън контекста на времето и цялостната логика на процесите. Такива са както някои теми от началото на 20-ти век като например интересът към Ориента или салонния портрет, така и развитието на изкуството през първата половина на 50-те години. Опитът е историята на изкуството да се огледа от всички страни, да се преодолеят някои шаблонни разбирания или идеологически обусловени тълкувания и да се даде максимално обективен съвременен прочит.

Изследването е базирано върху колекцията на музея, която е достатъчно голяма и задълбочена, за да даде възможност за подобен широк поглед към историята. Тя е събирана повече от 80 години. Започнала своето развитие като картинна сбирка, днес тя наброява над 8000 произведения – живопис, скулптура, графика, съвременно изкуство и фотография. В своето изграждане тя е обвързана с цялостното развитие на новото българско изкуство, което за по-малко век – от Освобождението на страната от османско владичество (1878) до началото на XXI век, изминава динамичен път, изпълнен с разнообразни и интензивни процеси на създаване, институционализиране и утвърждаване. Това е път на промени и преоценки с различни художествени и политически тежнения – стремежът за приобщаване към европейската художествена култура и изграждане на традиции, за да придобие изкуството историчност и по този начин социална и обществена значимост.

„Възможната история“ предлага прочит на българската история на изкуството през колекцията на галерията, тъй като тя съдържа различни и уникални, неизвестни и емблематични произведения и имена, които имат стойност за развитието на българското изкуство. Този нов проект и публикация за художествената колекция на Софийска градска художествена галерия не е само за да попълни и без това многочислените художествени изследвания и издания, показващи красотата, богатството и значимостта на нейните творби. Настоящата изложба и издание предлагат едновременно както хронология, така и стилови  и тематични сравнения, в които се пресичат нерядко възгледите на различни художници, дружества, художествени течения. По този начин в изложбата и изданието се разглеждат различни направления в историята на българското изкуство в периода между 1878 и 2012 година, които влизат в досег и се сменят през десетилетията, отстъпвайки път едно на друго.

Каталогът към изложбата включва 300 репродукции и авторски текстове представени в 200 страници. Изданието е на български и английски език.

---

A POSSIBLE HISTORY.Bulgarian Art Through the Sofia City Art Gallery Collection
The exhibition is dedicated to the 60th anniversary of the foundation of of the Sofia City Art Gallery as an independent institution

12 September 2012 - 12 March 2013


This project is an attempt to present, both visually and theoretically, the development of Bulgarian art from the late 19th century through the present day. The visual aspect of the exhibition involves the artifacts belonging to the museum collection, while the theoretical component comprises texts analyzing artistic developments. The study of the latter was structured as follows: analysis of six periods with five sub-themes each. Prominent Bulgarian art historians, namely Irina Genova, Tatiana Dimitrova, Chavdar Popov, Boris Danailov, Diana Popova and Maria Vassileva, were invited to research developments in Bulgarian art based on the gallery’s collection and consequently offer their reviews. The individual parts of the study comprise a comprehensive view of history from a modern vantage point. Each period and its sub-themes reveal the most significant aspects of their time. The project, comprising an exhibition and an exhibition catalogue, is highly educational, as it aims to make a clear, user-friendly outline of major tendencies and trends.

The exhibition elaborates on issues, which were either never brought up before, or were presented outside the context of their time and the overall logic of artistic developments. Examples include early 20th century themes such as interest in the Orient or salon portraiture, as well as the development of art from the early 1950’s through the mid-1950’s. The project is an attempt to view art history from all sides in order to challenge stereotypical perceptions or ideology-based interpretation of artworks and offer a modern viewpoint that is as objective as it is possible.

The study is based on the museum’s collection, whose scope and comprehensiveness allow such a broad view of history. The collection, which dates back over 80 years, now features more than 8, 000 artworks, belonging to the genres of painting, sculpture, graphic art, contemporary art and photography. Its building is related to the overall development of modern Bulgarian art, which went a long way within a century, namely between the Liberation of Bulgaria from Ottoman rule (1878) and the early 21st century, going through various intensive processes of initiation, institutionalization, and recognition. This development was marked by change and reconsideration of values, prompted by various art-related and political factors, namely the willingness to measure up to European art and culture and build a tradition, which would create a sense of history and thus contribute to the social significance of art. "

"A Possible History“exhibition offers an interpretation of Bulgarian art history through the gallery’s collection, as the latter features various, and unique, unknown and emblematic artworks and names, which have a prominent place in the development of Bulgarian art. This new project and study concerning the art collection of the Sofia City Art Gallery do not only aim to contribute to the already voluminous body of research, exploring the collection’s beauty, richness and significance. This exhibition and study offer a chronological outline, as well as a comparison of styles and themes, which reveals the points of intersection between the views of various artists, associations of artists, and artistic trends. Thus the exhibition and the study related to it consider various trends in the history of Bulgarian art over the period between 1878 and 2012, which came to interact with one another, while taking turns at the dominant position in the course of the decades. 

The 200-page exhibition catalogue features 300 reproductions and texts in Bulgarian and English.

 

0.0861