Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Рейтинг: 3.00
(129)
CV
Кураторски проекти
Жул Паскин и художествените процеси от началото на 20-ти век
Публикации във в. Дневник
Публикации във в. Култура
За контактиКураторски проекти / ЛЮБОВ / LOVE

ЛЮБОВ / LOVE
02.01.13 14:12
Част от проекта "Идея за дом" на Съюза на българските художници (по идея на Мария Василева) / Part of the project "Idea for a Home" of the Union of Bulgarian Artists (by the idea of Maria Vassileva)
 ЛЮБОВ

Участници: Аделина Попнеделева
, Алла Георгиева Ани Васева, Велислава Гечева, Галина Станева, Георги Господинов, Георги Димитров, Зоран Георгиев, Калия Калъчева, Красимир Русев, Лариса Илиева, Любен КостовНадежда Олег Ляхова, Николай Панайотов, Нина Ковачева, Рин Ямамура, Силвия Лазарова, Тошида, Чавдар Георгиев , Явора Петрова, Ясен Згуровски

Галерия „Райко Алексиев“, ул. Г.С.Раковски 125, София,
12 ноември - 8 декември 2012
Откриване: 12 ноември, понеделник, 18.00 ч., СБХ, ул. Шипка 6

В рамките на проекта „Идея за дом“ темата за любовта има ключово място и в известен смисъл е обединяващ елемент между физическите измерения и духовните проекции. Сама по себе си тя включва много различни аспекти и нюанси – любовта към най-близките, към роднините, към домашните любимци, към родината, към политиците и поп-звездите. Всичко това се преплита в реалността на общия живот – понякога хармонично, друг път драматично. Любовта може да бъде чиста и нежна, грозна и обсебваща, комична и трагична. Тя може да е реална или очаквана. Любовта може да е към хора или предмети; може да се отнася и към цялото човечество. Тази изложба изследва преди всичко любовта в параметъра на личните взаимоотношения, като само понякога прескача и към полесражението на други любови.

LOVE

Participants: Adelina Popnedeleva
, Alla Georgieva, Ani Vaseva, Chavdar Georgiev, Galina Staneva, Georgi Dimitrov, Georgi Gospodinov, Kaliya Kalacheva, Krasimir Russev, Larisa Ilieva, Lyuben Kostov, Nadezhda Oleg Lyahova, Nicolai Panayotov, Nina Kovacheva, Rin Yamamura, Silvia Lazarova, Toshida, Velislava Gecheva, Yasen Zgurovski, Yavora Petrova, Zoran Georgiev

Rayko Alexiev Gallery, 125, Rakovski Str., Sofia, November 12 - December 8, 2012

Opening: November 12, Monday, 6 pm, Union of Bulgarian Artists, 6, Shipka Str.

Love is a key topic in the “Idea for a Home” project and in a way it unites the physical dimensions and their spiritual projection. In itself it encompasses a range of different aspects and nuances: love for our nearest and dearest, for our relatives, for our pets, for our country, for politicians and pop stars. All these aspects are woven into the reality of our common existence, sometimes harmoniously, other times dramatically. Love can be pure and tender, ugly and obsessive, comical and tragic. It can be real or anticipated. Love can relate to people or to objects; it can also relate to humanity as a whole. This exhibition explores love as a parameter of personal relationships in particular, only occasionally venturing into the battleground of other kinds of love.

 

0.2402