Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Рейтинг: 3.00
(129)
CV
Кураторски проекти
Жул Паскин и художествените процеси от началото на 20-ти век
Публикации във в. Дневник
Публикации във в. Култура
За контактиКураторски проекти / Защо Дюшан? От обекта до музея и обратно (125 години)

Защо Дюшан? От обекта до музея и обратно (125 години)
21.04.12 13:13

Автор:Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, 8 март – 1 април 2012
WHY DUCHAMP? From object to museum and back (125 years)'Sofia Arsenal – Museum for Contemporary Art, March 8th – April 1st 2012
Марсел Дюшан (28 юли 1887 – 2 октомври 1968) е един от най-влиятелните художници на 20. век. Със своите работи и артистично поведение той променя отношението към изкуството и начините на неговото възприемане. До днес творчеството му е извор на вдъхновение и повод за постоянно преосмисляне. През 2004 г. работата „Фонтан” е избрана от 500 известни художници и историци на изкуството за творбата, която най-силно е повлияла развитието на изкуството през 20. век.
През последните 15 години българските художници посвещават много работи на Марсел Дюшан. Идеята за изложбата се роди именно от това тяхно постоянно желание да общуват с Дюшан и да търсят отговори на въпросите, които творчеството му задава. В изложбата са включени както вече създадени произведения, така и нови, направени специално за проекта. Използваме повода – 125 години от рождението на Марсел Дюшан, за да поговорим отново за него и с него.
Участват 25 автори с над 40 работи: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, Бора Петкова, Валентин Стефанов, Вальо Ченков, Васил Симитчиев, Викенти Комитски, Владимир Иванов, Иван Мудов, Кирил Прашков, Коста Тонев, Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, Мина Минов, Надежда Олег Ляхова, Нестор Ковачев, Нина Ковачева, Петър Цанев, Правдолюб Иванов, Рада Букова, Сашо Стоицов, Самуил Стоянов, Стефан Николаев, Стефания Батоева, HR-Stamenov. Те представят обекти, инсталации, видео, живопис, рисунки.
Всеки художник отговоря и в текст на зададения от куратора въпроса „Защо Дюшан?“. Отговорите, издадени в специален двуезичен (български и английски) вестник, добавят още един план към изложбата. http://issuu.com/mariaart/docs/why_duchamp_bg

 ------------

 Marcel Duchamp (July 28th 1887 – October 2nd 1968) is one of the most influential artists of the 20th century. With his works and artistic actions he changed the attitudes to art and the ways for its perception. His oeuvre is a source of inspiration and cause for constant reevaluation even now. In 2004 his “Fountain” was nominated by 500 distinguished artists and art historians as the art work that has most strongly influenced the development of art in the 20th century. 

During the last 15 years a lot of works by Bulgarian artists were dedicated to Marcel Duchamp. The idea for this exhibition was indeed born because of their persistent need to engage with this artist and to search for answers to questions posed by his art. The exhibition is showing already existing works as well as new ones that are made especially for this project. We are using the occasion of the 125th anniversary of Duchamp’s birth in order to once again talk about him and with him.

25 artists with more than 40 works are participating: Adelina Popnedeleva, Alla Georgieva, Bora Petkova, Valentin Stefanoff, Valio Tchenkov, Vassil Simittchiev, Vikenti Komitski, Vladimir Ivanov, Ivan Moudov, Kiril Prashkov, Kosta Tonev, Krassimir Terziev, Luchezar Boyadjiev, Mina Minov, Nadezhda Oleg Lyahova, Nestor Kovachev, Nina Kovacheva, Peter Tzanev, Pravdoliub Ivanov, Rada Boukova, Sasho Stoitzov, Samuil Stoyanov, Stefan Nikolaev, Stefania Batoeva, and HR-Stamenov. They are showing objects, installations, video, paintings and drawings. 

Each participant has also answered a question posed by the curator of the show: “Why Duchamp?” The answers that are published in a special bilingual (Bulgarian and English) newsletter provide another angle to the exhibition. http://issuu.com/mariaart/docs/why_duchamp_engl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.096