Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Рейтинг: 3.00
(129)
CV
Кураторски проекти
Жул Паскин и художествените процеси от началото на 20-ти век
Публикации във в. Дневник
Публикации във в. Култура
За контактиКураторски проекти / Контакт София. Работи от колекцията съвременно изкуство „Контакт“ / Kontakt Sofia. Works from the Kontakt Art Collection

Контакт София. Работи от колекцията съвременно изкуство „Контакт“ / Kontakt Sofia. Works from the Kontakt Art Collection
23.12.11 12:37

Автор:Куратори: Мария Василева, Валтер Зайдл / Curators: Maria Vassileva, Walter Seidl
Софийска градска художествена галерния, 21 октомври – 27 ноември 2011, откриване 21 октомври, петък, 18.00 ч. / Sofia City Art Gallery
Изложбата представя голяма част от колекция „Контакт” от Виена, чиято цел е да събира някои от най-важните произведения от Централна, Източна и Югоизточна Европа и да очертава паралели между различните концептуални художествени практики, които се развиват от 60-те години на 20. век насам.
„Контакт” е основана в края на 2004 г. като асоциация и се представлява от: Ерсте Груп, Чешка спорителна, Словенска спорителна, Банка Комерсиала Романа, Ерсте Банк Хърватска, Ерсте Банк Унгария и фондация ЕРСТЕ.
За първи път в България се показват съвременните художествени произведения от страни със сходна историческа съдба. Изложбата дава възможност да се проследи развитието на видеото, пърформанса, концептуалната фотография, обекта, инсталацията и акцията в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словакия, Словения, Унгария, Полша, Чехия, Румъния и България. Включени са и творби на ключови австрийски художници – дълги години контактите със Запада се осъществяват именно през Виена.
Колекцията поставя множество въпроси, свързани с по-далечната и по-близка история. През нея „преминават” травматични теми като най-тъмните страни на комунистическото минало или пораженията от войната в бивша Югославия. Като червена нишка обаче се налага търсенето и изграждането на собствена идентичност – от осмисляне на модернистичното наследство през вътрешно
противопоставяне на политическото статукво до въвеждане на джендър проблематиката. Въпросът „Какво е изкуство?” (заглавие на работа на Раша Тодосиевич) придобива дълбоки измерения, съотнесен към способността на художниците да предусещат, анализират, коментират и предизвикват ситуации, събития и промени.
Художници: Павел Алтхамер, Лъчезар Бояджиев, Джета Братеску, Петер Вайбел, Марина Гржинич, Йон Григореску, Горгона, Карола Дертниг, ВАЛИ ЕКСПОРТ, Наталия ЕлЕл, Артур Жмиевски, Саня Ивекович, ИРВИН, Шейла Камерич, Джули Книфер, Иржи Кованда, Юлиус Колер, Едвард Красински, Каталин Ладик, Казимир Малевич, Владо Мартек, Далибор Мартинис, Иван Мудов, Роман Ондак, Таня Остоич, ОХО, Неша Парипович, Боряна Росса, Младен Стилинович, Раша Тодосиевич, Стано Филко, Катаржина Шеда, Айна Шмид.
Изложбата е придружена от каталог на български и английски език.
В рамките на изложбата лекции ще изнесат художничката ВАЛИ ЕКСПОРТ, Виена и Бояна Пейч, куратор, Белград/Берлин.
- - - 
 The exhibition presents a significant part of Vienna’s “Kontakt” collection, which aims to collect some of the most important works, created in Central, Eastern and South-Eastern Europe, as well as to draw parallels between the various conceptual artistic practices, having developed since the 1960’s.
“Kontakt” was founded at the end of 2004 as an association, represented by: BCR, Česká spořitelna, Erste Bank Croatia, Erste Bank Hungary, ERSTE Foundation, Erste Group, Slovenská sporiteľňa.
Contemporary artworks from countries with similar historical fate are presented in Bulgaria for the first time. The exhibition follows the development of video, performance, conceptual photography, object, installation, and action in Serbia, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Slovakia, Slovenia, Hungary, Poland, the Czech Republic, Romania, and Bulgaria. The exhibition also features works by leading Austrian artists, as it was through Vienna that contact with the West was being made for many years.
The collection poses a variety of questions concerning both more distant and more recent history. It touches upon sensitive issues such as the darkest aspects of the communist past or the damages done by the war in former Yugoslavia. Yet, the red thread tying the works is the search and establishment of identity of one’s own – starting with making sense of modernist legacy, passing through inner opposition to the political status quo, to go on to introduce gender issues. The question “What is art?” (the title of a work by Raša Todosijević) acquires profound dimensions when viewed in light of the artists’ capacity to sense, analyze, comment upon and trigger situations, events and changes.
Artists: Paweł Althamer, Luchezar Boyadjiev, Geta Brătescu, Carola Dertnig, VALIE EXPORT, Stano Filko, Gorgona, Ion Grigorescu, Marina Gržinić, IRWIN, Sanja Iveković, Šejla Kamerić, Julije Knifer, Július Koller, Jiri Kovanda, Edward Krasiński, Katalin Ladik, Natalia LL, Kazimir Malevich, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Ivan Moudov, OHO, Roman Ondák, Tanja Ostojić, Neša Paripović, Boryana Rossa, Kateřina Šeda, Aina Šmid, Mladen Stilinović, Raša Todosijević, Peter Weibel, Artur Żmijewski.
An exhibition catalogue is available in Bulgarian and English.
Two lectures will take place in the frames of the exhibition: VALIE EXPORT, artist, Vienna and Bojana Pejic, curator, Belgrade/Berlin.
 
0.0605