Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Сайт на Мария Василева, критик и куратор

 
Рейтинг: 3.00
(129)
CV
Кураторски проекти
Жул Паскин и художествените процеси от началото на 20-ти век
Публикации във в. Дневник
Публикации във в. Култура
За контактиКураторски проекти / ИЗБОРЪТ. 43 изкуствоведи-43 произведения / THE CHOICE. 43 art historians-43 artworks

ИЗБОРЪТ. 43 изкуствоведи-43 произведения / THE CHOICE. 43 art historians-43 artworks
23.12.11 12:30

Автор:Софийска градска художествена галерия / Sofia City Art Gallery / 4.03-26.04.2009
28 май – 28 август 2011, откриване 27 май, петък, 18.00 часа / May 28-August 28, 2011

Кураторът на проекта д-р Мария Василева кани 43-ма известни български историци на изкуството и културата от различни поколения и сфери на дейност (преподаватели, научни работници, музейни уредници, директори на галерии, музеи и неправителствени институции, критици, куратори и изследователи на свободна практика) да изберат по една творба от колекцията на СГХГ без значение на периода, жанра или изразните средства – творба, която харесват и смятат за важна, като обосноват избора си в текст от една страница.
Целта на проекта е да се проследи какво прави едно произведение стойностно и важно за развитието на българското изкуство от днешна гледна точка; има ли промени в критериите в сравнение с предишни десетилетия; издържат ли най-христоматийните произведения на колизиите на времето; променя ли се езикът на критиката; какви са личните позиции на най-известните български изкуствоведи. Важното в случая е вглеждането в една творба и анализът на нейните характеристики като специфични, но и обобщаващо валидни за даден исторически период.
Независимо от изминалите повече от 20 години след промените официалната история на българското изобразително 
изкуство се преосмисля бавно. Постоянните експозиции в музеите са същите каквито са били през 80-те години на 20. век, представителните изложби по инерция включват добре познати имена. В този контекст проектът „Изборът” е опит за анализ и преоценка на ситуацията. Той показва значително променения пейзаж на българското изкуство, в който наред с примерите на класическата и модерната живопис, скулптура и графика, убедително стоят работи на съвременното изкуство, изпълнени с различни изразни средства. Наред с шедьоврите на колекцията се появяват и позабравени имена, както и някои напълно непознати; редом с класиците застават млади художници, които провокират интереса на публиката и критиката.

Проектът е част от усилията на СГХГ да погледне историята на българското изкуство от различни ъгли. И поредният експеримент за нетрадиционна работа с музейната колекция. Както и в други случаи, и сега принципът на подбор на работите е на концептуално ниво и свързва класическа и модерна живопис, скулптура и графика с видео, фотография, обекти, инсталации и др., с амбицията отново да се види какво „говори” най-убедително днес на зрителя и независимо от времето или медията, в която е създадено, държи контакт с възприемащия.
Изложбата цели и да направи професията на историка на изкуството и културата по-видима. Събирането на едно място на различни специалисти допринася за разнообразието и плътността на диалога, защото именно в комбинацията от всички активности на пишещи, изследващи и куриращи специалисти се изгражда това, което наричаме история на изкуството.
Издаден е каталог (на български и английски език).
- - -
The project curator Dr. Maria Vassileva has invited 43 prominent Bulgarian art and cultural historians belonging to different generations and fields of work (lecturers, researchers, museum curators, directors of art galleries, museums and nongovernmental organizations, art critics, curators and freelance researchers) to each choose an artwork from the Sofia City Art Gallery collection regardless of historical period, genre or media, an artwork they like and consider to be important, justifying their choice in a text comprising a single page.
The project aims to look into the factors that single out an artwork as valuable and important for the development of Bulgarian art from today’s perspective; to establish whether selection criteria have changed as compared to the ones applied in decades past; whether the best textbook examples of artworks have stood the test of time; whether the language of art criticism has changed; what is the personal stance of the most prominent Bulgarian art historians. The point is to look closely at an artwork and analyze it both in view of its specific features and the features it shares with other works belonging to the same historical period.
It has been more than 20 years since radical political changes in Bulgarian society took place, yet the reconsideration of the official history of Bulgarian art has been made at a very slow pace. Permanent museum exhibitions have remained the same as they were in the 1980’s, representative exhibits featuring, out of sheer habit, the same old familiar names.
Within this context, the “The Choice” exhibition is an attempt to analyze and reconsider the situation. The project reveals significant changes in the Bulgarian art scene, where alongside examples of classical and modern painting, sculpture and graphic arts, there stand convincing works of contemporary art employing a variety of means of artistic expression. Alongside the collection’s masterpieces there appear somewhat forgotten names, as well as some totally unfamiliar ones; alongside classical artists there stand young artists, who provoke the interest of the public and critics.
The project comprises part of the Sofia City Art Gallery’s efforts to view the history of Bulgarian art from various angles. It is also yet another experiment involving nontraditional methods of handling the museum collection. As it was done before, the principle of selecting the artworks is on a conceptual level, connecting classical and modern painting, sculpture and graphic arts with video, photography, objects, installations, etc., lead by the ambition to reveal what is it that “speaks” most convincingly to the viewer today, and keeps his/her attention, regardless of the point in time and the media related to the artwork’s creation.
The exhibition aims to make the profession of art and cultural historians more visible. Bringing together professionals from different fields is conducive to a more diversified and in-depth dialogue between them. It is through the combination of all the activities performed by writing, researching and curating experts that what we call art history is being built.
An exhibition catalogue is also available (in Bulgarian and English).
 
 
 
 

 

 
 
 
0.1217